Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Azaliowej w Mielnie

Gmina Mielno ogłasza przetarg

 • Adres: 76-032 Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3459830 , fax. 094 3459834
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mielno
  ul. Bolesława Chrobrego 10 10
  76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3459830, fax. 094 3459834
  REGON: 33092065300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielno.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Azaliowej w Mielnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje przebudowę wewnętrznej drogi osiedlowej ( ulica Azaliowa) z budową odcinka kanalizacji deszczowej na podstawie pozwolenia Nr AB.6740.367.2011.ŁD z dnia 7 czerwca 2011 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. W szczególności roboty będą obejmowały - budowę kanalizacji deszczowej; - budowę dróg i chodników; - oznakowanie stałej organizacji ruchu. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany stanowiący (załącznik nr 8) oraz przedmiar robót ( załącznik nr 9). Sposób wykonania robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10). Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji jest tylko przykładowy. Inwestor dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu minimalnych parametrów określonych przez projektanta w SSTWiOR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 ustawy). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie I Oddział w Koszalinie nr 73 8566 0003 0600 5418 2005 0008. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu powinien być załączony do oferty lub złożony oddzielnie w formie oryginału lub też kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium winien być opatrzony dopiskiem umożliwiającym jego identyfikację z postępowaniem: Przebudowa ulicy Azaliowej w Mielnie. 6. Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz można złożyć wraz z ofertą w sposób umożliwiający jego odłączenie lub oddzielnie przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. 8. Zasady zwrotu wadium oraz podstawy do jego zatrzymania reguluje art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielno.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach