Przetargi.pl
Usługa zorganizowania i zrealizowania trzech wizyt zawodoznawczych dla uczniów wyróżnionych w konkursie Najlepsza klasa - II edycja w ramach projektu Najlepszy w zawodzie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4256100 , fax. 091 4256103
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 41 41
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4256100, fax. 091 4256103
  REGON: 81014446200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zorganizowania i zrealizowania trzech wizyt zawodoznawczych dla uczniów wyróżnionych w konkursie Najlepsza klasa - II edycja w ramach projektu Najlepszy w zawodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa zorganizowania i zrealizowania trzech wizyt zawodoznawczych dla uczniów wyróżnionych w konkursie Najlepsza klasa - II edycja w ramach projektu Najlepszy w zawodzie w podziale na części: Część I: zorganizowanie i zrealizowanie wizyty zawodoznawczej dla 41 uczestników dla grupy Technik hotelarz/Technik hotelarstwa w terminie 9-12 września 2015 r., Część II: zorganizowanie i zrealizowanie wizyty zawodoznawczej dla 35 uczestników dla grupy Leśnik i weterynarz w terminie 14-17 września 2015 r., Część III: zorganizowanie i zrealizowanie wizyty zawodoznawczej dla 34 uczestników dla uczniów Technikum Morskiego i Politechnicznego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie - Technik nawigator - w terminie 22-25 września 2015 r. Szacunkowa wartość zamówienia dla Części I: 42 001,36 zł netto, dla Części II: 35 379,41 zł netto, dla Części III: 36 688,35 zł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający WYMAGA wniesienia wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: Wadium dla poszczególnych części wynosi: dla części I: 1 260,00 PLN, (słownie: tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych 00 gr), dla części II: 1 060,00 PLN, (słownie: tysiąc sześćdziesiąt złotych 00 gr), dla części III: 1 100,00 PLN, (słownie: tysiąc sto złotych 00 gr), Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 56 1020 4795 0000 9102 0264 7832. UWAGA: W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać znak identyfikujący postępowanie, przykładowo: WADIUM - dotyczy przetargu WUP.VIIIA.3331. 25.PRy.15 Część ... na: Usługa zorganizowania i zrealizowania trzech wizyt zawodoznawczych dla uczniów wyróżnionych w konkursie Najlepsza klasa - II edycja w ramach projektu Najlepszy w zawodzie. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w Rozdziale X pkt 10.3 SIWZ. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert wskazanym w Rozdziale X pkt 10.3. Wadium wniesione w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba zorganizowanych i przeprowadzonych zagranicznych tematycznych wycieczek do krajów Unii Europejskiej dla szkół, zgodnie z pkt 11.2.2. SIWZ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach