Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWEJ

Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, ul. Maszewska 6
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4647120 , fax. 91 4647121
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie
  ul. Maszewska 6 6
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4647120, fax. 91 4647121
  REGON: 00018056800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1.type.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SIECI KOMPUTEROWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, spełniającego normy bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone w specyfikacjach technicznych oraz dostawa i montaż sieci komputerowej na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, ul. Maszewska 6; 72 - 100 Goleniów. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, ilość, wymagane parametry, konfiguracje oraz inne wymagania zawiera załącznik nr 9 do SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302133008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1.type.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach