Przetargi.pl
Przebudowa ulic Granicznej, Sezamkowej I, Sezamkowej II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)”.

Gmina Łomianki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 686 301 , fax. 227 686 302
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łomianki
  ul. Warszawska 115
  05-092 Łomianki, woj. mazowieckie
  tel. 227 686 301, fax. 227 686 302
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=122&m=6

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic Granicznej, Sezamkowej I, Sezamkowej II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulic Granicznej, Sezamkowej I oraz Sezamkowej II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa – ul. Graniczna - ul. Kampinoska)” - zad 2016/06 - w zakresie wykonania nawierzchni drogowych oraz oznakowania. 2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót obejmujących przedmiot zamówienia został określony w Projekcie Budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Wymagania w stosunku do wykonawcy: 1. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy i przedłoży go akceptacji Zamawiającemu w terminie 5 dni od podpisania umowy. 2. Należy zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić o nadzór do gestorów poszczególnych sieci infrastruktury występujących w pasie drogowym. 4. Wykonawca ma obowiązek umożliwić przejazd pojazdom firmy wywożącej odpady komunalne w terminach określonych w harmonogramie wywozu. 5. Wykonawca ma obowiązek zgłosić zgodnie z warunkami wprowadzenie kompletnej stałej organizacji ruchu. 6. Wykonawca opracuje i przekaże zamawiającemu w dniu podpisania umowy harmonogram robót. 7. Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy w dniu wprowadzenia na budowę. 8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakości. 9. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych do podanych w projekcie i przedmiarze pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że zastosowane materiały posiadają parametry takie same lub lepsze niż określone w przedmiarach, poprzez podanie w ofercie wykazu zastosowanych produktów równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów oraz załączy kopie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych lub deklaracji zgodności, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w szczególności: ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016. poz. 1570 tj. z dnia 28.09.2016 r. • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1968 z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). W przypadku, gdy w STW i OR lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany w celach informacyjnych. 11. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 12. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: LP Pozycja z przedmiaru ul. Graniczna: Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. nr 1 nie wymaga się 2 Poz. nr 2-40 wymaga się LP Pozycja z przedmiaru ul. Sezamkowa I: Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. nr 1 nie wymaga się 2 Poz. nr 2-29 wymaga się LP Pozycja z przedmiaru ul. Sezamkowa II: Usługi/roboty budowlane wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 1 Poz. nr 1 nie wymaga się 2 Poz. nr 2-25 wymaga się Obowiązki zamawiającego: 1. Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 2. Przystąpienia do odbioru robót w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym za termin wykonania robót należy przyjąć: wykonanie robót objętych zakresem umownym wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3.4 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 3-7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór Załącznik nr 8 do SIWZ. 6.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach