Przetargi.pl
Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie - etap II

Gmina Wyszków ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Aleja Róż
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 424 201 , fax. 297 424 209
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszków
  Aleja Róż 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 297 424 201, fax. 297 424 209
  REGON: 52493800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Roboty rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, wycinka drzew; 1.2 Wykonanie ciągów pieszych i pieszo–rowerowych z betonowej kostki brukowej – 1.193,32 m2; 1.3 Wykonanie miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej – 998,50 m2; 1.4 Wykonanie linii oświetlenia ulicznego – 11 słupów z oprawami typu LED; 1.5 Wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome); 1.6 Roboty wykończeniowe, humusowanie i obsiew trawą; UWAGI: 1. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót, dokumentacja projektowa i STWiOR. 2. Załączona dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres (w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie jezdni asfaltowej, kanalizacji deszczowej oraz 65 m ciągu pieszego i 15 miejsc postojowych od strony ul. 3 Maja). 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi miesięczny harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania. 5. Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji przyległych do ul. Stefana Okrzei. Przy ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie zlokalizowane są między innymi: przedszkole i osiedle mieszkaniowe. 6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni plac budowy Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu umożliwienia wykonania prac na istniejących sieciach: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (planowany czas wykonania robót to ok. 14 dni roboczych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 9000 zł (dziewięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach