Przetargi.pl
dostawa materiałów szewnych - staplery, nici chirurgiczne

ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 649 521 , fax. 468 649 525
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
  ul. Batalionów Chłopskich 42436
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 468 649 521, fax. 468 649 525
  REGON: 17222233000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsochaczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów szewnych - staplery, nici chirurgiczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa materiałów szewnych - staplery, nici chirurgiczne z podziałem na 3 części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, Wykonawca, wraz z ofertą złoży następujące dokumenty: 1. Opis techniczny przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie warunków - ulotkę producenta zawierającą opis oferowanego asortymentu. 2. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: - po 1 sztuce nici z pozycji 1 i 2 zadania III w oryginalnym opakowaniu - po 1 sztuce staplera z pozycji 2 zadania I

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach