Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji rozszerzenia zakresu działania Krajowego Laboratorium Referencyjnego o problematykę monitoringu wód w zakresie elementów biologicznych i chemicznych. Cz. I i Cz. II.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8256376, 8258457 , fax. 022 8256376, 8254129
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8256376, 8258457, fax. 022 8256376, 8254129
  REGON: 86159300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji rozszerzenia zakresu działania Krajowego Laboratorium Referencyjnego o problematykę monitoringu wód w zakresie elementów biologicznych i chemicznych. Cz. I i Cz. II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia. Opracowanie koncepcji rozszerzenia zakresu działania Krajowego Laboratorium Referencyjnego o problematykę monitoringu wód w zakresie elementów biologicznych i chemicznych. Część I „Opracowanie koncepcji rozszerzenia zakresu działania Krajowego Laboratorium Referencyjnego o problematykę monitoringu wód w zakresie wskaźników biologicznych” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Część II „Opracowanie koncepcji rozszerzenia zakresu działania Krajowego Laboratorium Referencyjnego o problematykę monitoringu wód w zakresie wskaźników chemicznych” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach