Przetargi.pl
Usługi kurierskie w obrocie lokalnym, krajowym i międzynarodowym na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 722 100 , fax. 225 722 388
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Dozoru Technicznego
  ul. Szczęśliwicka 34
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 722 100, fax. 225 722 388
  REGON: 17196300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.udt.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kurierskie w obrocie lokalnym, krajowym i międzynarodowym na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług kurierskich w obrocie lokalnym, krajowym i międzynarodowym na potrzeby UDT w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), polegających na przewożeniu i doręczaniu w gwarantowanych terminach, przesyłek na terenie kraju i poza jego granicami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na warunkach wykonania zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64120000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru zawodowego. Wpisany do Rejestru Operatorów Pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta cenowa – wzór załącznik nr 1 formularz oferty i nr 2 formularz cenowy do SIWZ; Pełnomocnictwo dla osoby, która podpisała ofertę (jeśli dotyczy); Oświadczenie Wykonawcy - w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 4 do SIWZ; Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeśli są znani na etapie składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach