Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów

Gmina Klwów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-415 Klwów, Opoczyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6710010
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klwów
  Opoczyńska 35
  26-415 Klwów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6710010
  REGON: 67022380100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klwow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulgostów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sulgostów o długości 990,00 m. W zakresie prac przewidzianych do realizacji zawiera się nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych oraz mechaniczne profilowanie i uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych warunków a jedynie podpisanie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach