Przetargi.pl
Przebudowa ul.Dworcowej w Brusach i przebudowa drogi powiatowej nr 2610G Brusy-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2680G ul. Dworcowa w Brusach

Powiat Chojnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3966533
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chojnicki
  ul. 31 Stycznia 56 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3966533
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul.Dworcowej w Brusach i przebudowa drogi powiatowej nr 2610G Brusy-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2680G ul. Dworcowa w Brusach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n. Przebudowa ul.Dworcowej w Brusach i przebudowa drogi powiatowej nr 2610G Brusy-Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2680G ul.Dworcowa w Brusach Zakres robót : ZADANIE NR 1 Przebudowa ul.Dworcowej w Brusach i przebudowa drogi powiatowej nr 2610G Brusy-Kosobudy I. PRZEBUDOWA UL.DWORCOWEJ W M.BRUSY NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL.KLONOWĄ DO TORÓW KOLEJOWYCH 1 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. PODBUDOWY 3. NAWIERZCHNIE 4.ELEMENTY ULIC 5. ZIELEŃ DROGOWA II. PRZEBUDOWA DR.POW. 2610G NA ODCINKU OD M.KOSOBUDY DO SKRZYŻOWANIA Z UL.KLONOWĄ W M.BRUSY 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. ROBOTY ZIEMNE 3. PRZEPUSTY I URZĄDZENIA ODWODNIENIA 4. PODBUDOWY 5. NAWIERZCHNIE 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 6.1. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP , ROWÓW ŚCIEKÓW 6.2. PRZEPUSTY 6.3. WYKONANE POBOCZA 7. OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 8. ELEMENTY ULIC III PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ OD TORÓW KOLEJOWYCH DO ULICY JANA PAWŁA II 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 3.PODBUDOWY 4.NAWIERZCHNIE 5.ELEMENTY ULIC ZADANIE NR 2 Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2680G ul.Dworcowa w Brusach 1.SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 2.ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 3.ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANIU PRZYKANALIKÓW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł ( słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.chojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach