Przetargi.pl
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do RDW Sztum

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Żeromskiego 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2772483, 2775605 , fax. 055 2772483
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
  ul. Żeromskiego 14 14
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 055 2772483, 2775605, fax. 055 2772483
  REGON: 191687276
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do RDW Sztum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  RDW w Sztumie,ul. Zeromskiego 14 - 25 Mg Baza RDW w Prabutach, ul.Koszrowa 1 - 15 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw-gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach