Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański - I etap

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6834999 , fax. 058 6834899
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu Gdańskiego
  ul. Wojska Polskiego 16 16
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 6834999, fax. 058 6834899
  REGON: 19168640800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater w msc. Pruszcz Gdański -I etap tj. przebudowa ul. Emilii Plater od km 0+030 do km 0+667. Początek przedmiotowego odcinka drogi (km 0+030) na wysokości skrzyżowania (w formie ronda) z drogą wojewódzką nr 227 (ul. Powstańców Warszawy), koniec przedmiotowego odcinka (km 0+667) znajduje się za skrzyżowaniem z ul. Korzeniowskiego. 2.W ramach przebudowy wykonane zostaną: - trasa zasadniczej ul. Emilii Plater wraz z drogami serwisowymi - rondo na wysokości skrzyżowania z ul. Modrzewskiego - pasy zieleni ochronnej - chodniki i drogi rowerowe - zatoki autobusowe komunikacji miejskiej - parking dla samochodów osobowych - urządzenia uzbrojenia terenu - oświetlenie ulicy - kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające wodę - urządzenia ochrony środowiska, organizacji i bezpieczeństwa ruchu. 3.Parametry techniczne ulicy Emilii Plater: klasa techniczna Z prędkość projektowa 50 km/h szerokość jezdni 7,00 m liczba pasów ruchu 2 szerokość chodnika 2,00 m szerokość drogi rowerowej 2,00 m skrajnia pionowa 4,70 m kategoria ruchu KR 3 dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś Parametry techniczne dróg serwisowych: klasa techniczna D prędkość projektowa 30 km/h szerokość jezdni 4,50 m liczba pasów ruchu 1 szerokość chodnika 2,00 m szerokość drogi rowerowej 2,00 m skrajnia pionowa 4,50 m kategoria ruchu KR 2 Parametry techniczne projektowanego ronda: średnica zewnętrzna ronda 36 m prędkość projektowa 30 km/h szerokość pasa ruchu 5,00 m szerokość pierścienia 2,00 m liczba pasów ruchu 1 kategoria ruchu KR 3 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. planach i rysunkach - zał. nr 7 do siwz, 2. przedmiarach robót - zał. nr 7 do siwz, 3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zał. nr 7 do siwz. 5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie wskazanych norm/aprobat/ specyfikacji technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełnią wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/podwykonawców. 7.W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawców, w oparciu o art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Do oferty należy załączyć informację na ten temat (wzór zał. nr 6 do SIWZ). 8.Umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami muszą być dostarczone do Zamawiającego przed rozpoczęciem przez Podwykonawców robót i zawierać przedmiot i zakres robót jakie wykona Podwykonawca, ich wartość, termin płatności co najmniej o 20 dni wcześniejszy niż terminy płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, wskazanie konta bankowego Podwykonawcy, zapis iż Podwykonawca po otrzymaniu wynagrodzenia zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia oświadczenia o otrzymaniu należnego wynagrodzenia od Wykonawcy (Wykonawca dostarczy oświadczenie Zamawiającemu), zapis iż niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak dostarczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej w terminie do 15 dni przed terminem płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, skutkuje automatyczną cesją wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy. 9.Niedochowanie terminu płatności na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę i brak oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8 spowoduje przelanie przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy. 10.Kwestie dotyczące podwykonawców określa wzór umowy - zał. nr 5 do SIWZ. 11. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełnią wymagania określone przez Zamawiającego. 12. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 11.30

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-gdanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach