Przetargi.pl
Przebudowa ul. Wierzbowej w Gnieźnie

Gmina Miasto Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48614260400 , fax. +48614260500
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Gniezno
  ul. Lecha 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. +48614260400, fax. +48614260500
  REGON: 631257845
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Wierzbowej w Gnieźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia: I etap - jezdnia a. roboty w zakresie przygotowania terenu - roboty rozbiórkowe, b. roboty ziemne, c. konstrukcja nawierzchni jezdni i wyniesionego skrzyżowania, d. instalowanie znaków drogowych pionowych i poziomych, e. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, II etap – chodnik lewostronny f. roboty w zakresie przygotowania terenu – roboty rozbiórkowe, g. roboty ziemne, h. konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdów, i. roboty w zakresie zagospodarowania terenu, III etap – chodnik prawostronny j. roboty w zakresie przygotowania terenu – roboty rozbiórkowe, k. roboty ziemne, l. konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdów, m. roboty w zakresie zagospodarowania terenu, IV Budowa kanalizacji deszczowej n. roboty ziemne, o. roboty montażowe rurociągów, p. likwidacja kolizji. 2. Zamawiający ustala minimalny okres rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego. Za zaoferowanie podstawowego 60 miesięcznego okresu rękojmi Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów. W celu uzyskania dodatkowych punktów należy zaoferować okres rękojmi (w miesiącach) od min. 61 do max. 84. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza siwz (w tym wzór umowy), przedmiary robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach