Przetargi.pl
„Kompleksowa organizacja XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013”. DPR-III-4-1.434.8.2017

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61714 Poznań, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80 , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa organizacja XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013”. DPR-III-4-1.434.8.2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie XXX posiedzenia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO 2007-2013). 2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 2.1 zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia 2.2 zapewnienie cateringu 2.3 dostarczenie gotowych materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego 2.4 konfekcjonowanie gotowych materiałów informacyjno-promocyjnych 2.5 wykonanie i obróbka 30 zdjęć (dokumentacja fotograficzna z przebiegu posiedzenia) 2.6 zaprojektowanie i druk maksymalnie 60 dyplomów 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: - załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79952000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach