Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” w Ostrowie Wielkopolskim

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5822400, 7366241 , fax. 625 918 206
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
  63400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5822400, 7366241, fax. 625 918 206
  REGON: 63197600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” w Ostrowie Wielkopolskim. 1. Miejsce wykonywania robót: ul. Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski, działki nr: 75/4, 79, 78/1, 80/1, 83/3, 84/3 obręb 0037 2. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty: 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 8, 2. Projekt budowlano – wykonawczy (architektura i konstrukcja) – załącznik nr 9, 3. Projekt budowlano – wykonawczy (sanitarna) – załącznik nr 10, 4. Projekt budowlano – wykonawczy (elektryczna) – załącznik nr 11, 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (budowlana) – załącznik nr 12, 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (sanitarna) – załącznik nr 13, 7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (elektryczna) – załącznik nr 14, 8. Przedmiar robót (budowlana) – załącznik nr 15, 9. Przedmiar robót (sanitarna) – załącznik nr 16, 10. Przedmiar robót (elektryczna) – załącznik nr 17, 11. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publicznego Przedszkola nr 10 – załącznik nr 18, 12. postanowienie nr 246/2014 – załącznik nr 19, 13. postanowienie nr 246-1/2014 – załącznik nr 20, 14. postanowienie nr 15/2016 – załącznik nr 21, 15. tablica - baner – załącznik nr 22. 3. Inne wymagania i uwagi: 1. Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 4. Zamawiający wymaga, aby na umowę o pracę zatrudnione były osoby wykonujące czynności związane z wykonaniem następujących robót: 1) roboty murowe w zakresie wykonania nowych ścianek, poszerzania istn. otworów, 2) roboty montażowe w zakresie stolarki drzwiowej, 3) roboty montażowe w zakresie klap oddymiających, 4) roboty w zakresie wymiany podłóg, 5) roboty w zakresie wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego, 6) roboty w zakresie wykonania instalacji hydrantowej. 5. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej. 6. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w pkt 5.3. SIWZ przewiduje się wykonanie: 1) robót murowych w zakresie wykonania nowych ścianek, poszerzania istn. otworów, 2) robót malarskich, 3) robót montażowych w zakresie stolarki drzwiowej, 4) robót w zakresie wymiany podłóg, 5) robót w zakresie wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego. UWAGA! Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie projektów budowlano-wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach