Przetargi.pl
Remont sali wielofunkcyjnej z zapleczem położonej na terenie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61127 Poznań, ul. Bydgoska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 774 526 , fax. 618 774 526
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
  ul. Bydgoska 4
  61127 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 774 526, fax. 618 774 526
  REGON: 27646900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali wielofunkcyjnej z zapleczem położonej na terenie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont sali wielofunkcyjnej z zapleczem położonej na terenie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego przy ul. Bydgoskiej 4 w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) projekt budowlany (branża architektoniczna, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), b) wytyczne akustyczne do adaptacji wnętrza, c) projekt wykonawczy (branża architektoniczna, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), d) przedmiar robót (branża architektoniczna, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża architektoniczna, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych). Warunki realizacji robót budowlanych: a) Miejsca gdzie wykonywane będą roboty będące przedmiotem zamówienia, muszą zostać zabezpieczone w taki sposób, aby oddzielały miejsce robót od pozostałej części obiektu. b) W części pomieszczeń, które będą remontowane znajduje się wyposażenie i sprzęt Zamawiającego. Do zadań Wykonawcy należy przeniesienie sprzętu w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce i zabezpieczenie przed kurzem i uszkodzeniem. c) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie, gdzie do dnia 23 czerwca 2017 r. odbywają się zajęcia szkolne. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót. d) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. e) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Karty przekazania odpadów Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu jako załącznik do protokołu odbioru robót. f) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. g) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych w zakresie szczegółowo określonym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) udzielenie min. 3 letniego okresu gwarancji na zastosowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane, licząc od dnia uzyskania odbioru końcowego robót bez uwag. W okresie gwarancji Wykonawca samodzielnie lub za pomocą podwykonawców będzie świadczył bezpłatny serwis gwarancyjny wymagany zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami obowiązującego prawa wymagającymi dokonywania czynności w zakresie obsługi serwisowej. Określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące okresów gwarancji na zastosowane materiały, sprzęty, urządzenia i wykonane roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, mają bezwzględne pierwszeństwo przed jakimikolwiek zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej, odnoszącymi się do podanych tam, ewentualnie krótszych, okresów gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach