Przetargi.pl
Przebudowa ul. Podgórnej na działkach o nr ewid. 910/21, 910/32, 910/38 i 910/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Bledzew, gmina Bledzew wraz z odwodnieniem

Urząd Gminy Bledzew ogłasza przetarg

 • Adres: 66-350 Bledzew, ul. Kościuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 743 66 10 , fax. 095 743 66 11
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Bledzew
  ul. Kościuszki 16
  66-350 Bledzew, woj. lubuskie
  tel. 095 743 66 10, fax. 095 743 66 11
  REGON: 53393700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bledzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Podgórnej na działkach o nr ewid. 910/21, 910/32, 910/38 i 910/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Bledzew, gmina Bledzew wraz z odwodnieniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: - rozbiórce istniejących elementów drogi, tj. m.in. krawężników betonowych, obrzeży betonowych, - rozbiórce istniejących nawierzchni chodnika wraz z podbudową, - trasowaniu drogi, - frezowaniu istniejącej nawierzchni, - wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm w miejscach istniejącej jezdni o nawierzchni żwirowej (lokalnie z kruszywa), - mechanicznemu oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy, - wykonaniu warstwy wiążącej AC16W gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwy wyrównawczej AC16W gr. ok. 3 cm na istniejącej nawierzchni betonowej, - mechanicznemu oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej i wyrównawczej, - wykonaniu warstwy ścieralnej AC11S o gr. 4 cm, - wykonaniu podbudowy chodnika z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm, - wykonanie lewostronnego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu cegiełka w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, - montaż znaków drogowych pionowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach