Przetargi.pl
PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina ogłasza przetarg

 • Adres: 72-510 Wolin, Zamkowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3261322, , fax. 91 3261429
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina
  Zamkowa 23
  72-510 Wolin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3261322, , fax. 91 3261429
  REGON: 811685510
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawolin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA UL. MAŁEJ WRAZ Z BUDOWĄ PLACU MANEŻOWEGO W WOLINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zadania obejmuje : 1) Przebudowę drogi gminnej dojazdowej – ul. Małej, w tym: a) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej: - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe, - studnie KD, - rurociągi KD, - roboty odtworzeniowe, b) wykonanie robót drogowych: - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe, - regulacja urządzeń naziemnych, - wzmocnienie istniejącej podbudowy + poszerzenia, - profilowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, - nawierzchnia jezdni, - krawężniki i obrzeża, - zjazdy, - chodniki, - przełożenie istniejących nawierzchni, - roboty wykończeniowe, - oznakowanie pionowe. 2) Wykonanie oświetlenia ulicznego: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - układanie kabli, - stawianie słupów (4szt.) - montaż opraw oświetleniowych, - badania i pomiary instalacji uziemiającej, - badania i pomiary skuteczności zerowania, 3) Budowę ciągu pieszego, pieszo-jezdni, miejsc postojowych (plac maneżowy): - roboty pomiarowe, - kanalizacja deszczowa, - pieszo-jezdnia, parking i ciągi piesze - roboty inne (regulacja studzienek, przełożenie istniejących nawierzchni, urządzenie terenów zielonych, w tym nasadzenie drzew, dostawa i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci). Obszar inwestycji został oznaczony na załączniku graficznym - TOM III SIWZ Szczegółowy zakres robót jak również parametrów przedmiotu niniejszego postępowania znajduje się w Projekcie Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót , Przedmiarze robót budowlanych, stanowiącymi TOM III - IV SIWZ . Dodatkowe obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: • opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi gminnej, • załatwienie wszystkich formalności związanych z realizowanymi robotami, łącznie z branżowymi próbami, odbiorami technicznymi i technologicznymi, • zabezpieczenia terenu robót, • obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę wraz z inwentaryzacją powykonawczą, • Wykonawca w terminie do zakończenia realizacji zamówienia przedłoży Zamawiającemu dokument poświadczający złożenie do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pom. inwentaryzacji powykonawczej wraz z kopiami złożonych map, • Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu po 1 egz. oryginalnych map z inwentaryzacją powykonawczą, po ich przyjęciu do zasobów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. • Prace objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą pod nadzorem archeologicznym, który zapewni Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym w Wolinie 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie (w tytule przelewu należy wpisać: ZP. 271. 8. 2018.HP ) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; I) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - Gmina Wolin, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolinie, 72- 510 Wolin, ul. Zamkowa 23. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. IV.1.2) ppkt 2 Ogłoszenia rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.2) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców. 3.3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.5) Ogłoszenia, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.5) Ogłoszenia składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunków , w zakresie i na zasadach opisanych w III. 1.3) Ogłoszenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach