Przetargi.pl
Modernizacja części budynku G na potrzeby administracji Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 75581 Koszalin, ul. T. Chałubińskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 88 147 , fax. 94 34 88 103
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. T. Chałubińskiego 7
  75581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 88 147, fax. 94 34 88 103
  REGON: 33000629200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swk.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja części budynku G na potrzeby administracji Szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana związana z realizacją zadania pn. „Modernizacja części budynku G na potrzeby administracji Szpitala". Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na 22.05.2018 r. godz. 10.00. Spotkanie przy głównej bramie Szpitala (ul T. Chałubińskiego 7). Z przeprowadzonej wizji zostanie sporządzony protokół, który niezwłocznie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości 20 000,00 zł.; 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, na rachunek bankowy BOŚ O/ Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014, poz. 1804.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) oznaczenie postępowania, 3) określenie przedmiotu postępowania 4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5) kwotę gwarancji, 6) termin ważności gwarancji 7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Termin obowiązywania wadium. Wadium wniesione do postępowania przetargowego musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót instalacyjnych i wykończeniowych, tj.: tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, glazurnicze, w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (w przypadku, gdy wartość robót zostanie wyrażona w innej walucie niż PLN, to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelą kursów walut obcych NBP obowiązującą w dniu ogłoszenia przetargu).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu dokonania wstępnej oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy zawierający zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny (kosztorys wymagany jest jedynie do celów poglądowych, wszelkie niezgodności kosztorysu nie będą stanowiły podstawy do odrzucenia oferty). 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ; 5) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach