Przetargi.pl
Dostawa kruszywa do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świdwin w 2018 roku

Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin ogłasza przetarg

 • Adres: 78300 Świdwin, ul. Szczecińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 652 652 , fax. 943 652 579
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin
  ul. Szczecińska 58
  78300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 652 652, fax. 943 652 579
  REGON: 33004430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.szczecinek.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne LP Nadleśnictwo Świdwin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świdwin w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa: • łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm w ilości 400 ton; • łamanego z gruzu betonowego o uziarnieniu 0-63 mm w ilości 1700 ton; wraz z transportem na istniejące place, składnice oraz drogi leśne położone na terenie wszystkich 17 Leśnictw Nadleśnictwa Świdwin. Miejsca dostarczenia kruszywa podano w części graficznej do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru dostaw (zał. 10). Wskazane lokalizacje są miejscami orientacyjnymi tj. znajdują się w takiej części Leśnictwa, aby odległość do poszczególnych miejsc dostawy kruszywa była optymalna. Dostawa kruszywa odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgłoszenia lub zamówienia (pisemnie, jak i również drogą telefoniczną lub e-mail) przekazanego przez Nadleśnictwo Świdwin dla wykonawcy z podaniem ilości kruszywa oraz lokalizacji jego dostarczenia. Zamówiona partia materiału będzie dostosowana do środków transportu, jakimi dysponuje wykonawca, jednak nie mniej niż 15 ton na partię, w celu uniknięcia nadmiernych i niepełnych ilości kursów. Po otrzymaniu zamówienia wykonawca będzie musiał dostarczyć kruszywo we wskazane miejsce w wymaganej ilości w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Przewiduje się również, iż partia kruszywa z 1 środka transportowego może być rozwieziona w kilka miejsc w bliskim sąsiedztwie w zależności od potrzeb, jednakże nie dalej niż na długości łącznej odcinka równego 3 km licząc od podanej lokalizacji. Wykonawca będzie musiał składować materiał w miejscach wskazanym przez leśniczego danego Leśnictwa lub innej osoby decyzyjnej Nadleśnictwa. Środek transportowy musi być odpowiedni do poruszania się po drogach gruntowych leśnych oraz dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych. Podczas każdego dostarczenia partii materiału wykonawca musi posiadać ze sobą oraz przekazać przedstawicielowi zamawiającego dokument potwierdzający ilość przywiezionego materiału. wykonawca przestawia Zamawiającemu dokument potwierdzający spełnienie wymagań właściwości materiałowych. W przypadku dostarczenia materiału nie odpowiadającego wymaganiom, wykonawca będzie musiał na własny koszt taki materiał usunąć i zastąpić go materiałem odpowiednim. Kruszywo łamane dostarczone przez wykonawcę powinno mieć uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi dobrego uziarnienia oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242 lub równoważnej. W przypadku kruszywa łamanego betonowego dopuszcza się występowanie gruzu ceglanego w ilości max.20%. Kruszywo betonowe musi pochodzić z przekruszenia elementów betonowych i żelbetowych pochodzących z rozbiórki budynków i budowli lub elementów powstałych przy produkcji wyrobów betonowych i żelbetowych. Kruszywo łamane nie może zawierać elementów obcych takich jak np.: humus, glina, plastik, szkło, metale, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wadium należy wnieść w terminie do 22.05.2018 r. godz. 8:00. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - BANK PKO BP S.A. 51 1020 2847 0000 1302 0038 6805 z dopiskiem „Dostawa kruszywa do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świdwin w 2018 roku - wadium”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.1. lit. a) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach