Przetargi.pl
Dostawa materiału zarybieniowego dla obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1 - część 2.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogłasza przetarg

 • Adres: 78230 Karlino, ul. Szymanowksiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 117 247 , fax. 943 117 116
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  ul. Szymanowksiego 17
  78230 Karlino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 117 247, fax. 943 117 116
  REGON: 33005224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.parseta.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Związek komunalny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału zarybieniowego dla obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1 - część 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje: a) zadanie częściowe nr 1 - dostarczanie narybku letniego 0+ sandacza, b) zadanie częściowe nr 2 - dostarczanie narybku letniego 0+ sandacza, c) zadanie częściowe nr 3 - dostarczenie kroczka lina.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w zakresie określonym w pkt III.2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zawierającej informacje podawane podczas otwarcia ofert oraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana w toku przedmiotowego postępowania (np. włączenie wykonawcy do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach