Przetargi.pl
Modernizacja budynku magazynowego w Stargardzie

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 91 5771832 , fax. +48 91 572899
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
  ul. Wojska Polskiego 119
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 91 5771832, fax. +48 91 572899
  REGON: 810539491
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku magazynowego w Stargardzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pod nazwą „Modernizacja budynku magazynowego w Stargardzie” Lokalizacja: 73-110 Stargard ul. Wojska Polskiego 119, działka nr. 365, obręb Stargard. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Projekcie budowlanym – załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającym: Projekt budowlany- wykonawczy, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wzór oferty na roboty budowlane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach