Przetargi.pl
Remont Domu Studenckiego Nr 4 przy ul.Szwoleżerów 1 /2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 449 4250, 449 4042 , fax. 0-91 449 4690
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 449 4250, 449 4042, fax. 0-91 449 4690
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Domu Studenckiego Nr 4 przy ul.Szwoleżerów 1 /2 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres remontu wchodzą roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne w Domu Studenckim: remont pokoi studenckich, węzłów sanitarnych, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia na węzeł cieplny oraz roboty zewnętrzne - remont chodnika przy budynku. Roboty budowlane wewnętrzne: uzupełnianie tynków, malowanie ścian, sufitów, grzejników, rur wodnych i gazowych, stolarki drzwiowej i okiennej; licowanie ścian płytkami, roboty posadzkowe - izolacja podłoża, zbicie i ułożenie posadzek z płytek podłogowych terakotowych; zabudowy i ścianki działowe z płyty gk, wymiana stolarki drzwiowej; uzupełnianie płytek okładzinowych na elewacji; wymiana wyłazu dachowego, czyszczenie rynien. Roboty sanitarne: wymiana grzejników żeliwnych, zaworów grzejnikowych, zaworów przelotowych, próby regulacji instalacji c.o.; wymiana baterii, umywalek, ustępów; demontaż rurociągu c.o. i c.w. do hotelu asystenckiego, przechodzącego przez budynek DS nr 4. Roboty elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, wymiana opraw oświetleniowych; badania i pomiary elektryczne; dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Wycinka drzew. Roboty zewnętrzne: Rozebranie chodnika, muru z kamienia i ław fundamentowych, wykonanie placu z płytek chodnikowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wymaganego wadium wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Sposób i forma wniesienia wadium podane zostały w dziale VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach