Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach

Zarząd Powiatu Gryfickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 72300 Gryfice, Pl. Zwycięstwa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 846 450 , fax. 913 842 731
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Gryfickiego
  Pl. Zwycięstwa 37
  72300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 846 450, fax. 913 842 731
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spow.gryfice.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryficach”, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i przedmiarem robót. W zakres robót wchodzą roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, elektryczne i sanitarne, przyłącze gazowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 29.05.2018 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków na konto Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach