Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu. Drugi przetarg

Gmina Barlinek ogłasza przetarg

 • Adres: 74320 Barlinek, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7462450 w. 16 , fax. 957 461 704
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barlinek
  ul. Niepodległości 20
  74320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7462450 w. 16, fax. 957 461 704
  REGON: 52837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.barlinek.sisco.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Strąpiu. Drugi przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę świetlicy wiejskiej we wsi Strąpie w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, to jest m.in.: a) wykonanie od podstaw parterowego budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni ok.113 m2, b) budowę przyłączy sieci wodociągowej oraz wewnętrznych instalacji, budowę zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji sieci elektrycznej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. c) zagospodarowanie terenu (m. in. wykonanie ogrodzenia, dojazdu na teren działki z drogi publicznej, parkingu, chodników). 2.Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m.in.: a) wykonanie pomiarów geodezyjnych, b) zabezpieczenie robót, c) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, d) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych, e) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy, f) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy, g) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, h) zagospodarowanie we własnym zakresie lub utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót odpadów i ziemi. 3.Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają: 1. Projekt budowlany – Załącznik nr 10 do SIWZ; 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 11 do SIWZ; 4.Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał następujących uszczegółowień w stosunku do dokumentacji projektowej: 1) Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych dokona usunięcia wskazanych drzew: a) poprzez wycięcie – 10 sztuk: drzewa o numerach 1-6, 12-15 wskazanych w decyzji BOŚ.613.199.2017.MSz, b) poprzez wycięcie i wykarczowanie – 10 sztuk: drzewa o numerach 1-5 wymienionych w decyzji BOŚ.613.106.217.MSz oraz o numerach 7-11 wymienionych w decyzji BOŚ.613.199.2017.MSz. 2) Zamawiający posiada decyzje zezwalające na usunięcie drzew - załącznik nr 13 do SIWZ. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy wywiezienia nagromadzonego drzewa poza teren budowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ. Wadium musi być złożone przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ze wskazaniem: a) ceny ofertowej brutto obliczonej w sposób określony w rozdziale XVII; b) terminu realizacji przedmiotu umowy (nie później niż 31 grudnia 2018 r.); c) oferowanej długości gwarancji (nie mniej niż 48 i nie więcej niż 60 miesięcy). 2) Oświadczenia wymienione w rozdziale XIII. pkt 1. 1)-4) niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); 3) Wykaz podwykonawców załącznik nr 7 do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; 5) Potwierdzenie wniesienia wadium – zgodnie z rozdziałem IX punkt 6 niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach