Przetargi.pl
Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Żwirki i Wigury 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326499400 , fax. 326499402
 • Data zamieszczenia: 2023-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 326499400, fax. 326499402
  REGON: 276258227
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) Przebudowę dróg gminnych na ulicy Ludowej i Kościuszki, wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Krakowską, Kopernika iCzarnieckiego oraz miejscami parkingowymi przy ulicy Kościuszki, w tym wykonanie jezdni wraz z chodnikami i wszystkimizjazdami indywidualnymi i publicznymi (istniejącymi i zaprojektowanymi) i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Należywykonać obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych na całym zakresie zadania. Zakres zamówienia został określony na załączniku graficznym (Załącznik nr 1). 2) Budowę odwodnienia drogi – w tym w szczególności budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,3) Budowę dodatkowej studni kanalizacji deszczowej w ulicy Czarnieckiego w miejscu istniejącej studni „k30” wraz zprzykanalikami i połączeniem z planowaną studnią „D80” (zakres dodatkowy nie został uwzględniony w przedmiarze –należy wycenić), 4) Przebudowę kanalizacji sanitarnej – w tym w szczególności wykonanie nowych przyłączy,5) Zabezpieczenie sieci gazowej,6) Przebudowę oświetlenia ulicznego. Lampy oświetleniowe muszą posiadać uchwyty na ozdoby świąteczne, uchwyt naflagę oraz możliwość podłączenia dodatkowych elementów świecących.7) Przebudowę sieci elektroenergetycznej na doziemną – w tym w szczególności budowę ziemnej sieci elektroenergetyczneji demontaż istniejących elementów sieci wraz z budową linii odbiorczych WLZ do wszystkich obiektów w tym budynkówmieszkalnych,8) Budowę kanału technologicznego wraz z odgałęzieniami do granic wszystkich posesji,9) Wykonanie prac wokół pomnika Józefa Piłsudskiego przy ul. Kościuszki tj. nawierzchni utwardzonej tożsamej zwykonywanym chodnikiem wraz z wymianą dwóch lamp oświetleniowych,10) W miejscach kolizji istniejącej sieci z projektowaną infrastrukturą, wykonanie zabezpieczenia tych sieci,11) Regulacja i czyszczenie wszystkich studzienek i włazów (istniejących i wykonywanych) do realizowanej nawierzchni naulicy Ludowej i ulicy Kościuszki,12) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z opracowaniem i uzgodnieniem projektu czasowejorganizacji ruchu,13) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz opiniami izatwierdzeniami,14) Wykonanie wszelkich robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych, wynikających z dokumentacji projektowejoraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym również wywóz i utylizacja zbędnych materiałów oraz odwózw miejsce wyznaczone materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Demontaż i utylizacja powinny odbywaćsię zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów,15) Wykonanie wycinki drzew i krzewów,16) Wykonanie połączenia, wykończenia i nawiązania do istniejących nawierzchni przy połączeniach z nawierzchniami nakońcowych odcinkach wykonywanych prac,17) Wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych, w tym w szczególności humusowanie i obsianie trawą terenówzielonych,18) Wykonanie prac zgodnie z uzgodnieniami. W przypadku uzyskania nowych uzgodnień w trakcie realizacji inwestycji, wszczególności od gestorów sieci, w tym TAURON i ORANGE, Wykonawca dostosuje zakres realizacji do aktualnychuzgodnień.2. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:a) Zapewnienia badań i nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych zgodnie z wymogiem zawartym w pozwoleniu nrK/431/2022 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z 25.04.2022 r. oraz z pismem nr K-AR/5183.204.2022.KWK z dnia 18.11.2022 r. wraz z wykonaniem programu badań, pozyskaniem pozwolenia naprowadzenie badań oraz innych niezbędnych zgód i zezwoleń,b) Zapewnienia stałego dostępu ruchu pieszego i kołowego do posesji (w tym w szczególności w miejscach gdzieprowadzona jest działalność gospodarcza) oraz do Liceum Ogólnokształcącego, plebania przy kościele św. Macieja wSiewierzu w okresie realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, (również pojazdom odbierającychnieczystości/śmieci),c) Urządzenia i oznakowania terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednichzabezpieczeń bhp,d) Wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem,e) Wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót,f) Wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztówzużycia mediów,g) Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń mediów,h) Wykonania projektu organizacji i technologii robót i stosowania go w praktyce z uwzględnieniem warunków bhp,i) Wykonania, uzgodnienia i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwaniabudowy,j) Występowania z wnioskami o zajęcia pasa drogowego oraz poniesienia ewentualnych kosztów zajęcia,k) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu,l) Zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu, jeżeli roboty będą wymagały nadzoru lubjeśli wynika on z innych uzgodnień, także w przypadku, gdy będzie odpłatny - Wykonawca poniesie te koszty,m) Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenieinspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,n) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń, terenu, obiektów, budowli lub teżistniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,o) Zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,p) W przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca na żądanieZamawiającego zobligowany jest do wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek,q) Zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,r) Usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,s) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbiorukońcowego,t) Przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnieńszczególnych wynika inny zakres odtworzenia),u) Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórkiwskazanych przez Zamawiającego. v) Zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanychelementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). w) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,x) Wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.3. Pozostałe warunki zamówienia:1) Przewiduje się wynagrodzenie w formie ryczałtowej, zgodnie z zasadami programu: Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych. Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy w formieuproszczonej oraz szczegółowej. Ceny i wartości należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2) Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. 3) Należy zachować warunki wynikające z decyzji, uzgodnień, opinii, pism, zatwierdzeń i postanowień wydanych do ww.zadania i stanowiącymi załącznik do SWZ lub dokumentacji, w tym umowy. W przypadku wygaśnięcia warunków należyniezwłocznie wystąpić po aktualne warunki lub poinformować Zamawiającego celem uzyskania nowych warunków. 4) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi z ramieniaZamawiającego, na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.5) Wykonawca zapewni na każdym etapie realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, w tym osoby zodpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami. Dla zakresu wpisanego do rejestru zabytków (ul. Kościuszki) należy zapewnić osobę kierującą robotami,która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nadzabytkami.6) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowegozrealizowania przedsięwzięcia, w tym na płaszczyźnie koordynacji robót związanych z budową sieci teletechnicznej, kanałutechnologicznego, odwodnienia, itp.7) Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty konieczne do przekazania urządzeńelektroenergetycznych, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., zgodnie z wymogami Umowy z dnia 23.03.2020 r.TD/OBD/OME/2020-03-24/1011672661/1, w tym kosztorys powykonawczy. W przypadku braku akceptacji kosztorysu przezTAURON, Wykonawca dostosuje go do wytycznych TD.8) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bezuprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny.9) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawiedokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznychZamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. 4. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności wskazano w Rozdziale III pkt 7 SWZ.5. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy określono w RozdzialeIII pkt 10 SWZ.6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający pozyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu PolskiŁad: Programu Inwestycji Strategicznych dla zadania o nazwie „Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz zinfrastrukturą towarzyszącą”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach