Przetargi.pl
Zadanie A: Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 26,00 Mg stosowanego do odwadniania. Zadanie B: Dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) w ilości do 12,00 Mg stosowanego do zagęszczania.

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-202 Częstochowa, Srebrna 172/188
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
  Srebrna 172/188
  42-202 Częstochowa, woj. śląskie
  REGON: 152082649
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie A: Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 26,00 Mg stosowanego do odwadniania. Zadanie B: Dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) w ilości do 12,00 Mg stosowanego do zagęszczania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca, sukcesywna dostawa: Zadanie A: Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 26,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych.2.Ilości wskazane w pkt 1 są ilościami maksymalnymi, jakie Zamawiający przewiduje do wykorzystania w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 rok, bądź do wyczerpania ilości polielektrolitu, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.3. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest konieczność przeprowadzenia testów.4. Dostawa polimerów powinna być realizowana samochodami z windą na europaletach na adres:Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.ul. Srebrna 172/18842-202 Częstochowa5. W cenie polielektrolitów należy uwzględnić zarówno koszty transportu jak i rozładunku polielektrolitów na terenie oczyszczalni tj. opuszczenie towaru przy pomocy windy samochodowej na poziom nawierzchni, na której znajduje się samochód.6. Przedmiot zamówienia powinien posiadać kartę charakterystyki substancji chemicznej oraz certyfikaty świadczące o jakości oferowanego polielektrolitu.1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca, sukcesywna dostawa:Zadanie B: Dostawa polielektrolitu płynnego (emulsja) w ilości do 12,00 Mg stosowanego do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczarce taśmowej.2. Ilości wskazane w pkt 1 są ilościami maksymalnymi, jakie Zamawiający przewiduje do wykorzystania w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 rok, bądź do wyczerpania ilości polielektrolitu, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.3. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest konieczność przeprowadzenia testów.4. Dostawa polimerów powinna być realizowana samochodami z windą na europaletach na adres:Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.ul. Srebrna 172/18842-202 Częstochowa5. W cenie polielektrolitów należy uwzględnić zarówno koszty transportu jak i rozładunku polielektrolitów na terenie oczyszczalni tj. opuszczenie towaru przy pomocy windy samochodowej na poziom nawierzchni, na której znajduje się samochód.6. Przedmiot zamówienia powinien posiadać kartę charakterystyki substancji chemicznej oraz certyfikaty świadczące o jakości oferowanego polielektrolitu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24542000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach