Przetargi.pl
Przebudowa toalet w budynku Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4590431 , fax. 32 72 187 03
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 32 4590431, fax. 32 72 187 03
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa toalet w budynku Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa toalet w budynku Muzeum Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim. Zamówienie winno obejmować następujący zakres robót: a) Wykonanie robót budowlanych : Roboty rozbiórkowe Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych i z laminatu( system kabin sanitarnych), Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, Wykonanie podkładów i posadzek z płytek ceramicznych Montaż stolarki drzwiowej, Malowanie ścian, sufitów, stolarki okiennej drzwiowej Roboty instalacyjne wentylacyjne, Wymiana instalacji elektrycznej (oświetleniowej i gniazd wtyczkowych) Montaż elektrycznych ogrzewaczy wody, Wymiana instalacji sanitarnej i wodociągowej, Zabudowa elementów wyposażenia łazienek Roboty niezbędne wynikłe w trakcie prac konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz czynności niezbędnych do użytkowania pomieszczenia , c) Wykonanie innych robót i usług niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia , d) Zlecenie wymaganych nadzorów , w tym powiadomienie konserwatora zabytków o terminie i zakończeniu prac. Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej stanowiący załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodzislaw-slaski.bip.info.pl Przetargi/zamówienia publiczne/zamówienia publiczne miasta
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach