Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Gościnnej w Bielsku-Białej na odcinku od ulicy Karpackiej do ronda w ciągu ulicy Kolistej.

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4979636 do 39 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Grażyńskiego 10 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4979636 do 39, fax. 33 497 96 35
  REGON: 07049331800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Gościnnej w Bielsku-Białej na odcinku od ulicy Karpackiej do ronda w ciągu ulicy Kolistej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Gościnnej w Bielsku-Białej na odcinku od ulicy Karpackiej do ronda w ciągu ulicy Kolistej. Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności: a) przebudowę konstrukcji jezdni ulicy na odcinku około 380 m; b) budowę ciągów pieszo-rowerowych; c) budowę zatok autobusowych; d) budowę kanalizacji deszczowej; e) budowę murów oporowych; f) przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej średnioprężnej; g) przebudowę urządzeń elektro-energetycznych i oświetlenia ulicznego; h) przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej; i) budowę kanalizacji sieci szerokopasmowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach