Przetargi.pl
Zakup maszyny do konserwacji boisk ze sztucznej trawy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, ul.gen. Hallera 14a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486336 , fax. 032 2486654
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul.gen. Hallera 14a 14a
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486336, fax. 032 2486654
  REGON: 27022799300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.rsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup maszyny do konserwacji boisk ze sztucznej trawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oferowana maszyna musi być specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do konserwacji oraz czyszczenia nawierzchni pełnowymiarowych boisk syntetycznych (sztuczna trawa) i składać się z ciągnika roboczego oraz zamiennych przystawek roboczych, przeznaczonych do współpracy z oferowanym typem ciągnika. Wyżej wymieniona maszyna musi być fabrycznie nowa. Urządzenie musi posiadać następujące funkcje: 1. Czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy. 2. Szczotkowanie i czyszczenie włókien sztucznej trawy. 3. Spulchnianie zbitego granulatu wypełniającego trawę. 4. Prostowanie źdźbeł syntetycznej trawy. 5. Intensywnego szczotkowania i czyszczenia źdźbeł trawy. 6. Równomierne rozprowadzanie granulatu na nawierzchni z trawy syntetycznej. 7. Usuwanie śniegu z powierzchni boiska. W skład kompletnej maszyny wchodzą następujące urządzenia: a) pojazd bazowy - ciągnik kołowy zasilany silnikiem spalinowym na olej napędowy (ropa) lub benzynę chłodzony cieczą, (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny zasilanej gazem propan - butan) wyposażony w: - hydrauliczny podnośnik do przystawek, - automatyczną skrzynię biegów lub napęd hydrostatyczny, - oświetlenie przednie, - licznik motogodzin, - cyfrowy wyświetlacz z diagnostyką błędów, - ogumienie przystosowane do jazdy po sztucznej trawie i innych nawierzchniach, b) wirujące urządzenie szczotkujące z odkurzaczem, przeznaczone dla boisk zasypywanych piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym intensywnie szczotkujące i czyszczące włókna sztucznej trawy, spulchniające zbity granulat wypełniający trawę, prostujący źdźbła trawy, szerokość robocza około 1,00 m. c) twarde szczotki z odkurzaczem, intensywnie szczotkujące i czyszczące źdźbła trawy, o szerokości roboczej około 1,60 m. d) urządzenie spulchniające granulat wypełniający trawę, składający się ze sprężynowych elementów metalowych i regulowanej głębokości pracy, e) urządzenie do spychania śniegu (pług), f) urządzenie do wydmuchiwania śniegu (dmuchawa do śniegu) Wszystkie przystawki opisane w punktach: b), c), d), e), f) muszą być kompatybilne z pojazdem bazowym opisanym w punkcie a). Dostawca zobowiązany jest w ramach zamówienia, jako wyposażenie dostarczyć jednoosiową lawetę o ładowności nie przekraczającej 750 kg. do transportu pojazdu bazowego przedmiotowej maszyny. Laweta musi posiadać mocowanie do haka samochodu osobowego. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis proponowanej maszyny oraz lawety. Dostawca jest zobowiązany do: -przekazania Zamawiającemu dokumentacji obsługi i użytkowania maszyny (wyżej wymienione dokumenty muszą być w języku polskim), -dostarczenia kompletnej maszyny wraz z osprzętem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Rudy Śląskiej, -przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maszyny, -Dostawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na okres przynajmniej 2 lat licząc od daty protokolarnego przekazania maszyny. W ramach gwarancji Dostawca zapewni pełną funkcjonalność przedmiotu umowy zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie wszelkich usterek w okresie udzielonej gwarancji, -W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym przyjazdu serwisu w czasie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia. Ilekroć w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. W przypadku ewentualnej zmiany na materiały równoważne Wykonawca do oferty przetargowej zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane dokumenty (tj. karty techniczne, aprobaty techniczne). W związku z tym, iż sposobem obliczenia ceny jest ryczałt, cena musi obejmować wszystko określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz niezbędne elementy wyposażenia konieczne do prawidłowego funkcjonowania maszyny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 429000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosir.rsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach