Przetargi.pl
Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów biochemicznych wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym dla Laboratorium Analitycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2453338 , fax. 032 7707435
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Chorzowska 38 38
  41-605 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 032 2453338, fax. 032 7707435
  REGON: 00031145085927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów biochemicznych wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym dla Laboratorium Analitycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów biochemicznych wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym dla Laboratorium Analitycznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384340006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres kredytowania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach