Przetargi.pl
Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Szymiszów (skrzydło zachodnie i wschodnie) oraz przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Leśnica

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Strażacka 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH Z FILIĄ W SZYMISZOWIE I FILIĄ W LEŚNICY
  ul. Strażacka 8
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  REGON: 000310491
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.strzelceop.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Szymiszów (skrzydło zachodnie i wschodnie) oraz przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS Filia Leśnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS filiaw Szymiszowie ul Strzelecka 2 – skrzydło zachodnie.Kategoria obiektu budowlanego XI.Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.W istniejącym szybie w miejsce dotychczasowego dźwigu zamontowany będzie nowy dźwigelektryczny o udźwigu 1600 kg.Projektowany dźwig obsługiwać będzie 3 poziomy: parter, I i II piętro.Zagospodarowanie terenu bez zmian.Lokalizacja szybu windowego bez zmian.Nowe urządzenie (dźwig) został dobrany w taki sposób, aby zachować wysokość nadszybiai podszybia oraz wymiary otworów drzwiowych.Prace budowlane będą prowadzone wewnątrz istniejącego szybu i maszynowni, bez naruszenia istniejących ścian oraz stropów budynku.Zakres prac wyburzeniowych:• w pomieszczeniu maszynowni: demontaż urządzeń napędowych i osprzętu istniejącegodźwigu, demontaż belek wsporczych napędu, wyburzenie cokołów żelbetowych, zabetonowanie istniejących i wykuciu nowych otworów technologicznych w stropie nadszybia, demontaż istniejących drzwi i luksfer,• w szybie windowym: demontaż kabiny i osprzętu, demontaż prowadnic kabiny i przeciwwagi, demontaż drzwi przystankowych, wyburzenie cokołów żelbetowych w podszybiu, demontaż drabinki do podszybia.Zakres robót budowlanych:• w pomieszczeniu maszynowni: montaż drzwi z samozamykaczem o wymaganej odpornościogniowej, montaż luksfer o wymaganej odporności ogniowej, oczyszczenie i malowanie ścian, podłogi i sufitu,• w szybie windowym: oczyszczenie i malowanie ścian, podłogi i sufitu, montaż nowej drabinki, montaż nowego dźwigu z osprzętem, montaż drzwi przystankowych o wymaganej odporności ogniowej.Dla nowego dźwigu zaprojektowano:- instalację zasilającą z wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku DPS.Szczegóły w wielobranżowym projekcie technicznym.Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części zamówienia na roboty budowlane:- zakres robót montaż i dostawa urządzenia dźwigowego wraz z dokonaniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. 1.2 Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS filia w Szymiszowie ul Strzelecka 2 – skrzydło wschodnie.Kategoria obiektu budowlanego XI.Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.W istniejącym szybie w miejsce dotychczasowego dźwigu zamontowany będzie nowy dźwigelektryczny o udźwigu 1600 kg.Projektowany dźwig obsługiwać będzie 3 poziomy: parter, I i II piętro.Zagospodarowanie terenu bez zmian.Lokalizacja szybu windowego bez zmian.Nowe urządzenie (dźwig) został dobrany w taki sposób, aby zachować wysokość nadszybiai podszybia oraz wymiary otworów drzwiowych.Prace budowlane będą prowadzone wewnątrz istniejącego szybu i maszynowni, bez naruszenia istniejących ścian oraz stropów budynku.Zakres prac wyburzeniowych:• w pomieszczeniu maszynowni: demontaż urządzeń napędowych i osprzętu istniejącegodźwigu, demontaż belek wsporczych napędu, wyburzenie cokołów żelbetowych, zabetonowanie istniejących i wykuciu nowych otworów technologicznych w stropie nadszybia, demontaż istniejących drzwi i luksfer,• w szybie windowym: demontaż kabiny i osprzętu, demontaż prowadnic kabiny i przeciwwagi, demontaż drzwi przystankowych, wyburzenie cokołów żelbetowych w podszybiu, demontaż drabinki do podszybia.Zakres robót budowlanych:• w pomieszczeniu maszynowni: montaż drzwi z samozamykaczem o wymaganej odpornościogniowej, montaż luksfer o wymaganej odporności ogniowej, oczyszczenie i malowanie ścian, podłogi i sufitu,• w szybie windowym: oczyszczenie i malowanie ścian, podłogi i sufitu, montaż nowej drabinki, montaż nowego dźwigu z osprzętem, montaż drzwi przystankowych o wymaganej odporności ogniowej.Dla nowego dźwigu zaprojektowano:- instalację zasilającą z wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku DPS.Szczegóły w wielobranżowym projekcie technicznym.Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części zamówienia na roboty budowlane:- zakres robót montaż i dostawa urządzenia dźwigowego wraz z dokonaniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.2. Przebudowa szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku DPS filia Leśnica ul. Szpitalna 20. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego.Kategoria obiektu budowlanego XI.Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.W istniejącym szybie w miejsce dotychczasowego dźwigu zamontowany będzie nowy dźwigelektryczny o udźwigu 1600 kg.Projektowany dźwig obsługiwać będzie 2 poziomy: parter i I piętro.Zagospodarowanie terenu bez zmian.Lokalizacja szybu windowego bez zmian.Nowe urządzenie (dźwig) został dobrany w taki sposób, aby zachować wysokość nadszybiai podszybia oraz wymiary otworów drzwiowych.Prace budowlane będą prowadzone wewnątrz istniejącego szybu i maszynowni, bez naruszenia istniejących ścian oraz stropów budynku.Zakres prac wyburzeniowych:• w pomieszczeniu maszynowni: demontaż urządzeń napędowych i osprzętu istniejącegodźwigu, demontaż belek wsporczych napędu, wyburzenie cokołów żelbetowych, zabetonowanieistniejących i wykuciu nowych otworów technologicznych w stropie nadszybia, demontażistniejących drzwi i luksfer,• w szybie windowym: demontaż kabiny i osprzętu, demontaż prowadnic kabiny i przeciwwagi,demontaż drzwi przystankowych, wyburzenie cokołów żelbetowych w podszybiu, demontażdrabinki do podszybia.Zakres robót budowlanych:• w pomieszczeniu maszynowni: montaż drzwi z samozamykaczem o wymaganej odpornościogniowej, montaż luksfer o wymaganej odporności ogniowej, oczyszczenie i malowanie ścian, podłogi i sufitu,• w szybie windowym: oczyszczenie i malowanie ścian, podłogi i sufitu, montaż nowej drabinkimontaż nowego dźwigu z osprzętem, montaż drzwi przystankowych o wymaganej odpornościogniowej. Dla nowego dźwigu zaprojektowano:- instalację zasilającą z wewnętrznej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku DPS.Szczegóły w wielobranżowym projekcie technicznym.Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części zamówienia na roboty budowlane:- zakres robót montaż i dostawa urządzenia dźwigowego wraz z dokonaniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu (art. 108 ust. 1 pkt pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. Opis warunków udziału w postępowaniu:1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.4) zdolności techniczne lub zawodowe:a Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu), co najmniej jednego zadania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości większej niż 200.000,00zł brutto każde. Referencje muszą być przedkładane do każdego zadania odrębnie (odrębnie „Szymiszów” i odrębnie „Leśnica”).b. Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: kierownik robót – 1 osoba, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz posiada doświadczenie w nadzorowaniu robót z tego zakresu oraz wymagania dotyczące kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach