Przetargi.pl
Przebudowa segmentu wejściowego budynku Kina Wawrzyn przy ulicy Wawrzyniaka 1 w Mogilnie polegająca na wykonaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w piwnicy budynku i komunikacji pionowej do w/w pomieszczeń

Mogileński Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 315 24 80 , fax. 052 315 25 92
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mogileński Dom Kultury
  ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 1 1
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 315 24 80, fax. 052 315 25 92
  REGON: 92909747000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mdk.mogilno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa segmentu wejściowego budynku Kina Wawrzyn przy ulicy Wawrzyniaka 1 w Mogilnie polegająca na wykonaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w piwnicy budynku i komunikacji pionowej do w/w pomieszczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa segmentu wejściowego budynku Kina Wawrzyn przy ulicy Wawrzyniaka 1 w Mogilnie polegająca na wykonaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w piwnicy budynku i komunikacji pionowej do w/w pomieszczeń. 2. Budynek kina Wawrzyn jest własnością Gminy Mogilno. Obiekt jest w zarządzie Mogileńskiego Domu Kultury. Budynek usytuowany został na terenie działki Nr 378/2 będącej własnością Gminy Mogilno. Budynek jest objęty ewidencją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3. Budynek kina Wawrzyn jest budynkiem dwusegmentowym. Składa się z segmentu Sali kinowej i segmentu socjalno- administracyjnego. Oba segmenty są połączone zarówno funkcjonalnie jak i konstrukcyjnie. Obiekt zaliczany jest do kat. IX tj. budynków o funkcji kulturalno-oświatowej. 4. Podstawowymi etapami inwestycji są: a) Zamurowanie otworu wejściowego do pomieszczenia gospodarczego na parterze, b) Przełożenie piony kanalizacyjnego z łazienki na piętrze i przełożenie istniejących rurociągów. c) Roboty rozbiórkowe w istniejących pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze. d) Budowa schodów do piwnicy. e) Wykonanie nowych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w piwnicy. f) Wykonanie w nowych pomieszczeniach w piwnicy instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacji sanitarnej. 5. Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 6. Przedmiar stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ jest tylko dokumentem pomocniczym i nie może być jedyną podstawą ustalenia zakresu prac. Elementy robót nie ujęte w przedmiarze robót lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. 7. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. Przebudowa będzie odbywała się na czynnym obiekcie. Zamawiający nie ma możliwości technicznych i organizacyjnych wyłączenia z funkcjonowania kina w okresie trwającego remontu. 8. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie: − zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych, poprzez zainstalowanie na własny koszt podliczników zużycia w/w mediów, w związku z powyższym Wykonawca poniesie koszty rzeczywiście zużytych mediów w trakcie realizacji umowy, − zapewnić obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji, − uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji. 9. Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywania porządku na placu budowy, zabezpieczenia zgromadzonych materiałów, zapewnienia właściwego oznakowania placu budowy, zabezpieczenia istniejącej zieleni oraz umożliwienia bezkolizyjnego funkcjonowania obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników oraz inne osoby, z których udziałem realizuje przedmiot umowy powstałe podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca jest obowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w zakresie określenia lokalizacji, wielkości oraz organizacji placu budowy i dróg dojazdowych. 12. Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z gestorami sieci są po stronie Zamawiającego. 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu robotach. 14. Materiały użyte do wykonania robót zapewnia Wykonawca. Materiały powinny być nowe, spełniać wymagania techniczne. Do realizacji zamówienia mogą być zastosowane wyłącznie sprawdzone materiały, które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) będą zapewniały wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.), w terminie do dnia 27.06.2019 r. godz. 12:00, sposób przekazania: oryginał przekazać do Sekretariatu Mogileńskiego Domu Kultury przy ulicy Wawrzyniaka 1 w Mogilnie. Kopia potwierdzenia wniesienia wadium powinna być załączona do oferty. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium 75 1160 2202 0000 0000 6088 8488 z adnotacją „Wadium – Przebudowa segmentu wejściowego budynku Kina Wawrzyn przy ulicy Wawrzyniaka 1 w Mogilnie polegająca na wykonaniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w piwnicy budynku i komunikacji pionowej do w/w pomieszczeń”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach