Przetargi.pl
Przebudowa 5 domków campingowych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej ogłasza przetarg

 • Adres: 89-526 Lubiewo, Sucha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 412 25 wew. 306, , fax. 0-52 3341225 wew.316
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
  Sucha 144
  89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 412 25 wew. 306, , fax. 0-52 3341225 wew.316
  REGON: 82109100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa 5 domków campingowych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Przebudowie 5 domków campingowych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej ”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku zbliżonego architektonicznie i funkcjonalnie do budynków opisanych w przedmiocie zamówienia. Dowodami na w/w robotę budowlaną mogą być referencje, inne dokumenty lub oświadczenia własne wykonawcy. Zamawiający zwraca uwagę, że ze względu na zamknięty charakter obiektu, należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu ludzi i sprzętu oraz magazynowaniu materiałów potrzebnych do wykonywania zamówienia, a także innymi utrudnieniami i dodatkowymi pracami mogącymi mieć wpływ na wartość prac. Wszystkie prace należy wykonać na czynnym obiekcie z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 2. Zdolność zawodowa. Wykonawca musi wykazać dysponowanie ( dysponuje/będzie dysponować) osobą/ami niezbędną/ymi do wykonywania zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mówią w punkcie V.1.1. oraz 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach