Przetargi.pl
Dostawa i montaż kompleksu suchych zjeżdżalni ze stali nierdzewnej dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Za Basenem
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 625 654 , fax. 564 625 654
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
  ul. Za Basenem 2
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 625 654, fax. 564 625 654
  REGON: 32987500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.moriw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż kompleksu suchych zjeżdżalni ze stali nierdzewnej dla dzieci i młodzieży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompleksu suchych zjeżdżalni ze stali nierdzewnej dla dzieci i młodzieży. Zakres robót obejmuje między innymi: - rozbiórkę fragmentu ogrodzenia przy chodniku i ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Śniadeckich, - rozbiórkę fragmentu muru oporowego – z bloczków betonowych, - wykonanie niwelacji skarpy terenowej wraz z wywozem urobku ziemnego, - wykonanie stabilizacji powierzchni skarpy za pomocą geokrat, - nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej, - dostarczenie i zamontowanie 4 zjeżdżalni terenowych wraz z wykonaniem fundamentów kotwiących, - wykonanie siewu trawy na powierzchni skarpy, - wykonanie robót porządkowych i końcowych. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej. Zamawiający udostępnia przedmiary robót w celu wyłącznie pomocniczym do sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach