Przetargi.pl
Dostawa artykułów stanowiących rodzaj - zboża, ziemniaki, warzywa, owoce, orzechy

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej ogłasza przetarg

 • Adres: 89-526 Lubiewo, Sucha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 412 25 wew. 306, , fax. 0-52 3341225 wew.316
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
  Sucha 144
  89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 412 25 wew. 306, , fax. 0-52 3341225 wew.316
  REGON: 82109100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów stanowiących rodzaj - zboża, ziemniaki, warzywa, owoce, orzechy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów stanowiących rodzaj – zboża, ziemniaki, warzywa, owoce, orzechy. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Część I: Lp. Nazwa zgodna z CPV Kod z CPV Jed. miary Ilość Nazwa własna oferowanego produktu 1 Ziemniaki 03212100-1 kg 36000 2 Ziemniaki 03212100-1 kg 8000 Część II: Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed. miary Ilość Nazwa własna oferowanego produktu 1 Groch suszony 03212213-6 kg 350 2 Warzywa strączkowe suszone 03212210-5 kg 500 Część III: Lp. Nazwa zgodna z CPV Kod z CPV Jed. miary Ilość Nazwa własna oferowanego produktu 1 Warzywa 03221000-6 kg 1500 2 Warzywa 03221000-6 kg 50 5 Warzywa korzeniowe 03221110-0 kg 100 6 Warzywa korzeniowe 03221110-0 kg 500 7 Warzywa korzeniowe 03221110-0 kg 1600 10 Warzywa liściaste 03221300-9 kg 900 11 Warzywa liściaste 03221300-9 kg 900 12 Warzywa liściaste 03221300-9 kg 200 13 Warzywa liściaste 03221300-9 kg 150 14 Kapusta 03221410-3 kg 1500 15 Kapusta 03221410-3 kg 500 16 Kapusta 03221410-3 kg 1000 17 Kapusta 03221410-3 kg 300 18 Kapusta 03221410-3 kg 1200 18 Pomidory 03221240-0 kg 4500 19 Pomidory 03221240-0 kg 100 20 Ogórki 03221270-9 kg 200 21 Ogórki 03221270-9 kg 1200 22 Cebula 03221113-1 kg 5000 23 Cebula 03221113-1 kg 100 27 Burak ćwikłowy 03221111-7 kg 3000 29 Papryka 03221230-7 kg 500 30 Papryka 03221230-7 kg 100 31 Papryka 03221230-7 kg 100 33 Marchew 03221112-4 kg 6000 34 Sałata masłowa 03221320-5 kg 500 35 Sałata 03221310-2 kg 50 36 Sałata lodowa 03221310-2 Kg 100 37 Kalafior 03221420-6 kg 500 37 Grzyby 03221210-5 kg 1200 Część IV: Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed. miary Ilość Nazwa własna oferowanego produktu 1 Banany 03222111-4 kg 600 2 Pomarańcze 03222220-1 kg 800 4 Cytryny 03222210-8 kg 1000 5 Mandarynki 03222240-7 kg 300 6 Brzoskwinie 03222332-9 kg 600 6 Owoce kiwi 03222118-3 kg 300 7 Winogrono 03222340-8 kg 150 8 Winogrono 03222340-8 kg 150 9 Nektarynki 03222332-9 kg 600 10 Gruszki 03222322-6 kg 500 14 Jabłka 03222321-9 Kg 1600 Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej OZ Zwartowo Część V: Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed. miary Ilość Nazwa własna oferowanego produktu 1 Ziemniaki 03212100-1 kg 7500 2 ziemniaki 03212100-1 kg 1000 Część VI: Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed. miary Ilość Nazwa własna oferowanego produktu 1 Groch suszony 03212213-6 kg 50 2 Warzywa strączkowe suszone 03212210-5 kg 70 Część VII: Lp. Nazwa zgodna CPV Kod z CPV Jed. miary Ilość Nazwa własna oferowanego produktu 1 Warzywa 03221000-6 kg 220 2 Warzywa 03221000-6 kg 15 3 Warzywa 03221000-6 kg 30 4 Warzywa 03221000-6 kg 350 5 Warzywa liściaste 03221300-9 kg 20 6 Warzywa liściaste 03221300-9 kg 25 7 Warzywa liściaste 03221300-9 kg 30 8 Kapusta 03221410-3 kg 1000 9 Kapusta 03221410-3 kg 200 10 Kapusta 03221410-3 kg 150 11 Pomidory 03221240-0 kg 450 12 Ogórki 03221270-9 kg 400 13 Cebula 03221113-1 kg 1100 14 Kalafior 03221420-6 kg 20 15 Burak ćwikłowy 03221111-7 kg 400 16 Burakak ćwikłowy 03221111-7 kg 10 17 Fasola szparagowa 03221212-5 kg 10 18 Papryka 03221230-7 kg 200 19 Marchew 03221112-4 kg 1200 20 Sałata masłowa 03221320-5 kg 100 21 Sałata lodowa 03221310-2 kg 5 22 Grzyby 03221210-5 kg 170 Część VIII: Lp. Nazwa zgodna z CPV Kod z CPV Jed. miary Ilość Nazwa własna oferowanego produktu 1 Cytryny 03222210-8 kg 180 2 Pomarańcze 03222220-1 kg 160 3 Mandarynki 03222240-7 kg 20 4 Banany 03222332-9 kg 100 3 Brzoskwinie 03222332-9 kg 20 4 Owoce pestkowe 03222330-5 kg 70 Winogrono 03222334-3 kg 20 Owoce kiwi 03222118-3 kg 15 5 Jabłka 03222321-9 kg 450 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tylko i wyłącznie wg podziału podanego powyżej. 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: terminem wykonania zamówienia jest okres jednego roku od dnia 25.06.2019. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie złożonych wymaganych oświadczeń i zaświadczeń. 8. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: kryterium oceny ofert jest – cena – waga kryterium – 60% - najkorzystniejszy czasu wymiany wadliwego towaru – waga kryterium - 40 %. 10. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego - Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Sucha 144 89-526 Lubiewo ”sekretariat” do dnia 2019-06-19 do godz. 11°°. 11. Termin związania ofertą: okres 30 dni, od terminu składania ofert. 12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Informacje o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów; Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. V SIWZ Oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach