Przetargi.pl
Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Dunajca w Krościenku w granicach istniejącego pasa drogowego

Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza przetarg

 • Adres: 34450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 262 30 77 , fax. 18 262 34 55
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem
  ul. Rynek 35
  34450 Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 18 262 30 77, fax. 18 262 34 55
  REGON: 100241000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienko-nad-dunajcem.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Dunajca w Krościenku w granicach istniejącego pasa drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Dunajca w Krościenku w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres robót obejmuje między innymi: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórkę elementów dróg, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie robót ziemnych, wykonanie nasypów, wykonanie jezdni bitumicznej, wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej brukowej, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych oraz elementy małej architektury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: organizacja placu budowy, zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych, pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233223-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy), lub inny dokument, z którego pełnomocnictwo wynika. 2) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach, którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ). 3) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót. Cena zawarta w kosztorysie musi być zgodna z ceną ofertową. 4) Oryginał dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. 5) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (Załącznik nr 3 do SIWZ.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach