Przetargi.pl
Kontynuacja przebudowy DP 1014K- ul.Piłsudskiego w Zagórzu

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Grzybowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6231272, 6234687 , fax. 326 231 272
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
  ul. Grzybowskiego 7A
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 32 6231272, 6234687, fax. 326 231 272
  REGON: 35628791600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-chrzanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja przebudowy DP 1014K- ul.Piłsudskiego w Zagórzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka DP 1014 K polegającą na wzmocnieniu istniejącej podbudowy geosiatką 100 kN wraz z wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych 5 445 m2. Wykonanie poboczy tłuczniowych szer. 0,75 m na długości przebudowywanego odcinka drogi (990 mb) powierzchniowo utrwalonych emulsją i grysami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233223-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz.299). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS o /Chrzanów nr 33 8444 0008 0000 0080 5474 0004, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu na zadanie: …………….. (wpisać nazwę zadania).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 b) Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie kosztorysu szczegółowego. c) Dowód wpłacenia/wniesienia wadium zgodnie z pkt. 10 siwz d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ust.2 ustawy Pzp- zał. nr 5. e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG. f) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania i zawarcia umowy - w przypadku podmiotów występujących wspólnie. g) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO- zał. nr 8 (jeżeli dotyczy - złożyć wraz z ofertą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach