Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Łapszach Wyżnych ogłasza przetarg

 • Adres: 34-442 Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, ul. Świętego Floriana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48783801555
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Łapszach Wyżnych
  Łapsze Wyżne, ul. Świętego Floriana 54
  34-442 Łapsze Niżne, woj. małopolskie
  tel. +48783801555
  REGON: 49202413700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lapszenizne.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, nieużywanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4×4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Wyżnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składa się wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz oferty ( wg Załącznik nr 3) 2. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów; 3) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa rozdziale XXI ust.4 (art.86 ust.5 ustawy), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 3 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach