Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach

Gmina Wierzchosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 33-122 Wierzchosławice, ---------------
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(14)6319030 , fax. +48(14)6319045
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchosławice
  --------------- 550
  33-122 Wierzchosławice, woj. małopolskie
  tel. +48(14)6319030, fax. +48(14)6319045
  REGON: 851660996
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Gminy Wierzchosławice w podziale na dwie części: Część I: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzchosławice, na których zamieszkują mieszkańcy. Powierzchnia gminy Wierzchosławice wynosi 7484 ha i obejmuje 11 miejscowości - sołectw: Bobrowniki Małe, Bogumiłowice, Gosławice, Kępa Bogumiłowicka, Komorów, Łętowice, Mikołajowice, Ostrów, Rudka, Sieciechowice, Wierzchosławice. Gmina graniczy z miastem Tarnowem, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu, o zwartej zabudowie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Przez Gminę przebiega autostrada A4 z węzłem autostradowym w centralnym punkcie gminy, w miejscowości Wierzchosławice. Liczba osób zamieszkałych na podstawie złożonych Deklaracji (stan na: 31.03.2018 r.) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 9015 osób. Szacunkowa ilość gospodarstw domowych wynosi ok. 2830. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych (bezpośrednio z posesji) przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku do SIWZ. Wykonawca wyposaży mieszkańców w pojemniki i worki na odpady, przygotuje i dostarczy do mieszkańców harmonogramy odbioru odpadów. Część II: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach. PSZOK zlokalizowany jest na części działki nr 1662 położonej w miejscowości Wierzchosławice, stanowiącej własność Gminy Wierzchosławice. W PSZOK będą zbierane odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, tekstylia, odzież, popiół, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchosławice oraz Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach. Wykonawca wyposaży PSZOK w kontenery i pojemniki na poszczególne odpady.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Część I: Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jest spełniony jeżeli Wykonawca posiada: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzchosławice (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2) zezwolenie na transport odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. Nr 21 z późn. zm.). W przypadku gdy Wykonawca jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na transport, przedkłada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 3) umowę lub promesę jej zawarcia z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Tarnowskiego Województwa Małopolskiego, na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości sortowania odpadów komunalnych. Umowa nie dotyczy podmiotów przetwarzających odpady we własnej instalacji regionalnej. Część II: Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jest spełniony jeżeli Wykonawca posiada : 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzchosławice (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2) zezwolenie na transport odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. Nr 21 z późn. zm.). W przypadku gdy Wykonawca jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na transport, przedkłada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów, 3) wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych (w zależności od wymagań dla poszczególnych części postępowania): 1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrazić w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającego się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach