Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie".

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 63 10 341 , fax. 146 310 337
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
  ul. Szpitalna 13
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 63 10 341, fax. 146 310 337
  REGON: 31340800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy i przebudowy zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”, - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych i uzgodnień, - wykonanie prac budowlanych dla realizacji inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Przedmiot zamówienia musi być opracowany z uwzględnieniem „Programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i przebudowy Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie dla inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego”, który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ, „Projektu koncepcyjnego rozbudowy i przebudowy Szpitala”, który stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ, jak również z uwzględnieniem zapisów SIWZ. UWAGA!!! Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbiórki parterowego pawilonu szpitalnego. Rozbiórka parterowego pawilonu szpitalnego nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy jej wyceniać w ofercie. Wykonawca udzieli gwarancji: - na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały – minimum 36 – miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, - na zainstalowane urządzenia - minimum 24 – miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.06.2018r. do godz. 10:00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: • pieniądzu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359) 1. wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Rymanowie Nr 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr AE/ZP-27- 36/18”. 2. wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w kasie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takim przypadku oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów zgodnie z wymaganiami pkt IV.2.4 SIWZ. Kasa Specjalistycznego Szpitala ul. Szpitalna 13 czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. OFERTA WYKONAWCY, KTÓRY NIE WNIÓSŁ WADIUM LUB WNIÓSŁ GO W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY ZOSTANIE ODRZUCONA. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeśli wystąpią okoliczności wymienione w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty w formie pisemnej aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 1.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 3 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.1.1-1.2 (według Załączników Nr 2 i 3 do SIWZ). 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej następującego oświadczenia: 2.1.Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika Nr 4 do SIWZ). Oświadczenie, o którym mowa w pkt.2.1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : 3.1 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.2 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13, 14 oraz ust.5 pkt.5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.2 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.3 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.21 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.3 zamiast dokumentów o których mowa w pkt.IV.1.4.1.1, pkt. IV.1.4.1.4 i pkt.IV.1.4.1.5 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3.1 - 3.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt.3.1 - 3.3. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.IV.1.4.1.2 i pkt.IV.1.4.1.3 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt.IV.3.1 i IV.3.2 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.14 i 21 oraz ust.5 pkt.6 ustawy.Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według Załącznika Nr 7 do SIWZ). 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 9.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach