Przetargi.pl
Przebudowa sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w Centrum Kultury KAROLINKA przy ul. Jana Pawła II 2 w Radzionkowie

Urząd Miejski w Radzionkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0322890727 wew. 106
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Radzionkowie
  ul. Męczenników Oświęcimia 42 42
  41-922 Radzionków, woj. śląskie
  tel. 0322890727 wew. 106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w Centrum Kultury KAROLINKA przy ul. Jana Pawła II 2 w Radzionkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie przebudowy sali widowiskowej oraz zaplecza technicznego w Centrum Kultury Karolinka zlokalizowanego w Radzionkowie przy Placu Jana Pawła II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) Prace budowlane: - roboty rozbiórkowe, - roboty z zakresu stolarki i ślusarki otworowej, - wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, - przebudowa podłoża i posadzek, - wyposażenie sali widowiskowej, - roboty malarskie, - wykonanie elementów kowalsko-ślusarskich. 2) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania. 3) Przebudowa instalacji elektrycznej oraz: - wykonanie oświetlenia sceny, - wykonanie nagłośnienia sali, - dostawa i montaż sprzętu projekcyjnego oraz nagłośnienia kinowego, - dostawa i montaż urządzeń łączności inspicjenta, - montaż urządzeń i okablowania systemu sygnalizacji pożaru. 4) Przebudowa instalacji sanitarnej i wodociągowej. 5) Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radzionkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach