Przetargi.pl
Dostawa kontenerów i pojemników do zbiórki odpadów, prasy stacjonarnej do odpadów zebranych selektywnie oraz rębarki w ramach realizowanego projektu Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów komunalnych w REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o. Tarnowskich Górach.

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Ul. Nakielska 1-3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 285 46 18 , fax. 32 285 20 56
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o.
  Ul. Nakielska 1-3 1-3
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 32 285 46 18, fax. 32 285 20 56
  REGON: 27159014100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.remondis.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kontenerów i pojemników do zbiórki odpadów, prasy stacjonarnej do odpadów zebranych selektywnie oraz rębarki w ramach realizowanego projektu Budowa wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów komunalnych w REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o. Tarnowskich Górach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Dostawę fabrycznie nowych 18 kontenerów typu MULDA. Parametry techniczne jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) pojemność 7m3 2) wymiary: 3250mm x 1740mm x 1492mm (długość x szerokość x wysokość) 3) grubość blach: podłoga 5 mm, poszycie 3mm 4) zabezpieczenie antykorozyjne: zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową, zewnętrzne powierzchnie lakierowane wg katalogu RAL 5) uniwersalne potrójne uchwyty boczne 6) Gwarancja 12 miesięcy 2 Dostawę fabrycznie nowych 3 sztuk kontenerów na odpady niebezpieczne. Parametry techniczne jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) wymiary 6500mm x 2300mm x 2300mm (długość x szerokość x wysokość) 2) grubość blach: podłoga 4mm, poszycie boczne 3mm, dach 2mm, 3) ściana boczna dzielona, uchylna z blachy trapezowej T30 4) usztywnienia na ścianie i w dnie co 750mm 5) drzwi dwuskrzydłowe 6) wysokość haka 1570mm 7) 2 rolki 8) zabezpieczenie antykorozyjne: zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową, zewnętrzne powierzchnie lakierowane wg katalogu RAL 9) wykonanie według normy DIN 30722 10) Gwarancja 12 miesięcy. 3 Dostawę fabrycznie nowych 9 szt. pojemników do selektywnej zbiórki typu IGLO Parametry techniczne jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) pojemność 2,5m3 2) wykonane są z trudnopalnych laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym barwione kolorowymi żelkotami 3) tworzywo odporne na działanie czynników atmosferycznych, wysoką i niską temperaturę, nie zawiera kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. 4) wyposażany w otwory wrzutowe wielkością i kształtem dostosowane do zbieranego surowca. 5) opatrzony w napisy informujące o rodzaju składowanego w nim materiału 6) Pojemniki przystosowane są do rozładunku przy pomocy dźwigu bocznego, tzw. HDS. 7) W górnej części ocynkowane zaczepy ?16mm połączone ze stabilnymi prętami (cięgna) służącymi do podnoszenia pojemnika i otwierania dwu-klapowego płaskiego dna wzmocnionego konstrukcją stalową. 8) Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone są powłoką cynku. 9) wykonany według normy PN-EN 13071, 10) atest PZH 11) deklaracja zgodności WE 12) Gwarancja 24 miesiące. 4 Dostawę fabrycznie nowych 15 sztuk pojemników 240 l do odpadów ulegających biodegradacji Parametry techniczne jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) pojemność 240 litrów 2) kolor brązowy 3) wykonany z PE-HD 4) odporny na działanie temperatur, wilgoci, promieniowania UV i chemikaliów 5) wyposażony w układ jezdny ze stalową ośką 6) wykonany zgodnie z normą EN-840 7) atest PZH 8) Gwarancja 24 miesiące. 5 Dostawę fabrycznie nowej prasy stacjonarnej do odpadów zebranych selektywnie - 1 szt. Parametry techniczne jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) masa całkowita 3050kg 2) nacisk prasy ok. 300 kN 3) czas prasowania wraz z suwem powrotnym 52s. 4) napięcie robocze 400V / 50Hz 5) moc nominalna 5,5 kW 6) prąd nominalny 12,5A 7) wydajność pompy 21,6 l/min 8) ciśnienie robocze 200 barów 9) cylinder prasy o wymiarach ? 100/70 x skok 1244, 2 sztuki ustawione diagonalnie 10) zbiornik oleju o pojemności 60 litrów 11) wymiary urządzenia: 2700mm x 2136mm x 1830mm (długość x szerokość x wysokość) 12) wymiary głowicy prasującej: 2136mm x 2700mm (szerokość x długość) 13) wymiary komory głowicy prasy: 1950mm x 1780mm x 600mm (szerokość x długość x wysokość) 14) poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą DIN 45635 przy biegu jałowym 68 dB 15) poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą DIN 45635 przy pełnym obciążeniu 76 dB 16) konstrukcja prasy wykonana ze stali w gatunku ST3S 17) podłoga głowicy prasującej - stal w gatunku 18G2A (ST52) gr. 10mm 18) prowadnice tłoka - poliamid samosmarujący utwardzany 19) Gwarancja 24 miesiące, 6 Dostawę fabrycznie nowego kontenera o pojemności 33 m3 na odpady sprasowane - 1 szt. Parametry techniczne jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) pojemność 33m3 2) kompatybilny z prasą stacjonarną 3) ruchomy dach wspomagający 4) waga netto około 4000kg 5) rama wykonana zgodnie z normą EN 30 722 6) wysokość haka 1570mm 7) Gwarancja 24 miesiące, 7 Dostawę fabrycznie nowej rębarki - 1 szt. Parametry techniczne jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1) Fabrycznie nowa - 2012/2013 2) Silnik diesel o mocy 70-85 KM 3) System tnący bębnowy z dwoma, dwustronnymi nożami 4) Sprzęgło umożliwiające rozłączenie napędu oraz sekcji tnącej 5) Prędkość obrotowa bębna tnącego: 1900 - 2100 obr./min 6) Masa do 2300 KG 7) Możliwość rozdrobnienia konarów o średnicy do 30 cm 8) Urządzenie wyposażone w system antyprzeciążeniowy 9) Hydrauliczny system podający materiał 10) Urządzenie zamontowane na jednoosiowej przyczepie 11) Hamulec najazdowy 12) Gwarancja 12 miesięcy W celu potwierdzenia, że oferowane kontenery i pojemniki oraz urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganym przez Zamawiającego parametrom technicznym, Wykonawca powinien załączyć do oferty: a) opisy, fotografie lub karty katalogowe, b) deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane kontenery, pojemniki i urządzenia wymagań określonych w 1 do 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349284806
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysiący złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 08 1050 1386 1000 0002 0085 5930 Za termin wniesienia wadium wniesionego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Wadium w innej formie niż pieniądz można złożyć łącznie z ofertą (ale w oddzielnej kopercie, by nie było stale związane z ofertą) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie. Kserokopię tych dokumentów można dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego z konsorcjantów uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy: (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; (2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.remondis.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach