Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń magazynowych na szatnię pielęgniarek Oddziału Psychiatrycznego.

Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2413255-59 , fax. 032 2414733
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny
  ul. Zjednoczenia 10 10
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2413255-59, fax. 032 2414733
  REGON: 27150339500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogloszenia.propublico.pl/szpital_specjalistyczny, www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń magazynowych na szatnię pielęgniarek Oddziału Psychiatrycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  powyżej 14 000,00 euro poniżej 5 000 000,00 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 000.00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/szpital_specjalistyczny
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach