Przetargi.pl
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia

Urząd Miejski w Sulęcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 553 601 , fax. 957 552 122
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sulęcinie
  ul. Lipowa 18
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 957 553 601, fax. 957 552 122
  REGON: 52617900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sulecin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ETAP I W etapie I należy wykonać: • przebudowę i rozbudowę budynku głównego z salą sportową wraz ze wszystkimi instalacjami zewnętrznymi (budynek 1A, 1B); • przebudowę budynku zaplecza klubowego wraz ze wszystkimi instalacjami zewnętrznymi (budynek 2); • remont muszli koncertowej; • przebudowę wiaty rekreacyjnej z nadbudową zadaszenia; • remont, przebudowę i budowę schodów terenowych i murów oporowych oraz rozbiórkę istniejących schodów terenowych; • budowę wiaty śmietnikowej; • naprawę słupów historycznej bramy wjazdowej; II. ETAP Ia W etapie Ia należy wykonać: • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania sieci dla etapu Ia; • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania sieci dla etapu Ia; • budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania sieci dla etapu Ia wraz z niezbędnym odtworzeniem istniejącej nawierzchni; • budowę zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilającej budynek klubowy; • budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej budynek główny, budynek klubowy oraz wiatę rekreacyjną wraz z niezbędnym odtworzeniem istniejącej nawierzchni; • roboty rozbiórkowe w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania terenu – rozbiórki dla etapu Ia; • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w zakresie zgodnym z rysunkiem zagospodarowania terenu – plansza drogowa dla etapu Ia. Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje Etap I, Ia oraz Etap II. Postępowanie dotyczy Etapów I i Ia, które zostały opisane poniżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Pekao S. A. O/ Sulęcin nr 79 1240 3624 1111 0000 3063 3166 z dopiskiem: wadium: „Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie z opisem "wadium", a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 Pzp. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykaz oświadczeń jakie wykonawca składa w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów, o których mowa w pkt. 5.1. niniejszej SIWZ Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.2 niniejszej SIWZ, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wg załącznika nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 6.4.1. i 6.4.2. SIWZ 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach oraz części zamówienia, która zostanie im powierzona w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.6.4.1. SIWZ. II. Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą. 1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku wykonawców. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt.6.4.1 SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4. Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z pkt. 6.4.2 SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów, wg załącznika nr 6 do SIWZ (załączyć w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 6. Dowód wniesienia wadium (zgodnie z punktem 11). III. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp,– wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach