Przetargi.pl
Przebudowa przepompowni w miejscowości Wilków Średzki

Urząd Gminy Kostomłoty ogłasza przetarg

 • Adres: 55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 170 283 , fax. 071 3170283 w.28
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kostomłoty
  ul. Ślężna 2
  55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie
  tel. 713 170 283, fax. 071 3170283 w.28
  REGON: 53385400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przepompowni w miejscowości Wilków Średzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie przepompowni ścieków na działkach 199/3, 172 obręb: 0023 Wilków Średzki. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą m. in.: 1) Przebudowa istniejącego zbiornika przepompowni ścieków. 2) Przebudowa instalacji technologicznych wewnątrz zbiornika przepompowni. 3) Budowa studni z zasuwami i pomiarem przepływu na rurociągu tłocznym. 4) Budowa studni rozprężnej z zasuwą na rurociągach dopływowych. 5) Budowa podłączenia wodociągowego do przepompowni. 6) Przebudowa podłączenia kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. 7) Przebudowa zasilania energetycznego pomp i pompowni. 8) Przebudowa instalacji automatyki przepompowni. 9) Przebudowa istniejącego ogrodzenia. 10) Budowa nawierzchni na terenie pompowni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwotę wadium ustala się na kwotę 7 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach