Przetargi.pl
dostawy szczepów wzorcowych do badania podłoży mikrobiologicznych, badania lekowrażliwości i mechanizmów oporności oraz olejku immersyjnego, wraz z dzierżawą i serwisowaniem komory laminarnej drugiej klasy bezpieczeństwa

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 722 858, , fax. 757 722 858
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
  ul. Lubańska 11-12
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 722 858, , fax. 757 722 858
  REGON: 23116144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.zgorzelec.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy szczepów wzorcowych do badania podłoży mikrobiologicznych, badania lekowrażliwości i mechanizmów oporności oraz olejku immersyjnego, wraz z dzierżawą i serwisowaniem komory laminarnej drugiej klasy bezpieczeństwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy szczepów wzorcowych do badania podłoży mikrobiologicznych, badania lekowrażliwości i mechanizmów oporności oraz olejku immersyjnego, wraz z dzierżawą i serwisowaniem komory laminarnej drugiej klasy bezpieczeństwa - przez okres 36 m-cy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. 10.2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Oferta musi być zabezpieczona wadium - do upływu terminu składania ofert do godz. 12:00. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza – decyduje data wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 10.3.1. pieniądzu; 10.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 10.3.3. gwarancjach bankowych; 10.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 10.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  kwotę gwarancji,  termin ważności gwarancji, Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. 10.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669), należy złożyć w formie oryginału - w składanej ofercie przetargowej. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie - załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty – Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy. 10.6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z dopiskiem: ”Przetarg nieograniczony – SZCZEPY WZORCOWE 19/ZP/2019” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.8. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 10.9 b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10.8.a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.10 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona. 10.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta musi zawierać: 12.8.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, 12.8.2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. 12.8.3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 12.8.4. wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 12.8.5. wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 12.8.6. pełnomocnictwo – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ. 12.8.7. wadium (dotyczy formy niepieniężnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach