Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, Korczaka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 814 24 38 , fax. 085 814 24 82
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
  Korczaka 23
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 085 814 24 38, fax. 085 814 24 82
  REGON: 50644804000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje „Przebudowa pomieszczeń po byłym Oddziale Chirurgii z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na IV piętrze budynku głównego Szpitala na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu i przebudowy IV piętra budynku głównego SP ZOZ w Łapach na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych o pojemności 36 łóżek, w tym jedna sala 4-łóżkowa intensywnego nadzoru i dwie sale - izolatki 1 - łóżkowe. Powierzchnia kondygnacji objęta zamówieniem 989 m. kw. a jej kubatura brutto 3 283 m. sześc., z wyłączeniem pomieszczenia 5.3według dokumentacji (świetlica). Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe i demontażowe ścian, podłóg, stolarki i instalacji z branży elektrycznej i sanitarnej, wykonanie robót murowych i ściennych w nowym układzie funkcjonalnym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie zaprojektowanych instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz sanitarnych. Całość robót winna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i sztuką budowlaną. Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone na kondygnacji wyłączonej z eksploatacji w funkcjonującym obiekcie ochrony zdrowia (Szpital), oraz jednocześnie informuje, że Zamawiający z przebudowy wyłącza pomieszczenie Świetlicy. Standard, rodzaj materiałów wykończeniowych zgodny z projektem, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach