Przetargi.pl
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH W 2021 ROKU

Miasto Bielsk Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 73 18 100 , fax. 0-85 73 18 150
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsk Podlaski
  ul. Kopernika 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 0-85 73 18 100, fax. 0-85 73 18 150
  REGON: 50658982000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH W 2021 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg miejskich w 2021 roku. 1) CZĘŚĆ 1 – REMONT DRÓG BITUMICZNYCH. Zakres robót: a) remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową standard II dla ruchu KR-3, na gorąco z recyklera lub otaczarki wraz z zacięciem asfaltu piłą mechaniczną i uprzątnięciem placu budowy – 70 ton, b) regulacja wysokościowa wpustów ulicznych typ ciężki – 5 szt., c) regulacja wysokościowa włazów studziennych – 5 szt., d) regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych – 10 szt. 2) CZĘŚĆ 2 – REMONT DRÓG GRUNTOWYCH. Planuje się 1-krotne profilowanie dróg w ciągu roku. Zakres robót: a) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym nadając spadki podłużne i poprzeczne w koronie drogi – 150.000,00 m2, b) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych, lecz bez zagęszczenia walcem nadając spadki podłużne i poprzeczne w koronie drogi – 100.000,00 m2, c) mechaniczne ścięcie poboczy gruntowych, grunt III kat. gr. warstwy 25 cm wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km – 800,00 m2, d) wykonanie koryta w jezdni gr. III kat. na głębokości 0,3 m wraz z wywozem urobku na odległość 5,0 km – 1.000,00 m2, e) uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni gruntowej pospółką wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem nadając spadki podłużne i poprzeczne – 700,00 m3 , f) wbudowanie kruszonego betonu w drogach gruntowych w wykonanym korycie jezdni o głębokości 0,3 m i frakcji do 35 mm – 700,00 m3. 2. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli w formularzu ofertowym wskaże czas reakcji krótszy od wymaganego. Wymagany czas reakcji dla CZĘŚCI 1 i 2 (od daty zgłoszenia np. fax, email lub telefonicznie) – 3 dni. 3. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdz. III ust.1 SIWZ (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących powyższe czynności na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320.). Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 5 dni wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie świadczenia przedmiotowej usługi. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę, wskazanych w wykazie osób w terminie 5 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej usługi (art.29 ust. 3a ustawy PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach