Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej

Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, Mieczysława Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
  Mieczysława Karłowicza 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 387842118
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) Prace przygotowawcze polegające na:• Opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy dla wszystkich branż z uwzględnieniem kosztów związanych z serwisowaniem urządzeń w okresie udzielonej gwarancji / rękojmi, który zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego.• Opracowaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie,• Wykonaniu wizji lokalnej i sporządzeniu protokołu oględzin obiektów i terenu przylegającego wraz z zielenią (objętych strefą oddziaływania), celem przekazania/odtworzenia go w stopniu nie pogorszonym jak również uniknięcia oskarżeń o szkody nie zawinione. Powyższy protokół winien być przedstawiony stronie Zamawiającego przed rozpoczęciem działań fizycznych.• Uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. zwiększenia mocy, przebudowy zasilania i układu pomiarowego rozdzielni głównej budynku wraz z ich późniejszą realizacją.• Przygotowanie zaplecza budowy w zakresie i formie nie utrudniającej z korzystania obiektu pozostałym użytkownikom i petentom instytucji działającym pod tym samym adresem.2) Realizację robót w oparciu o dokumentację projektową i zalecenia przedstawicieli Zamawiającego – dla Etapu I i II.Założeniem Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji będzie wcześniejsze oddanie do użytkowania 4 wskazanych pomieszczeń (lok. 1/1, 1/2, 1/4, 1/6), wraz z przyległą częścią komunikacyjną 1/3 na kondygnacji przyziemia Rys.1. z załącznika nr 1 do Umowy, stanowiących - Etap I.Przebudowa pozostałej części budynku (przeznaczonej na potrzeby MSZ) składającej się na - Etap II zostanie zrealizowana w terminie określonym w umowie ale nie później niż do 24 listopada 2023 r.Bieżące utrzymanie czystości i porządku w zakresie strefy oddziaływania prowadzonych robót.3) Po zakończeniu prac wykonawczych:• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, odpowiednio dla Etapu I, a następnie Etapu II.• Usunięcie i utylizacja odpadów (o ile nie była prowadzona na bieżąco) zgodnie z wymaganiami BDO.• Rozebranie zaplecza budowy i doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.• Serwis urządzeń w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach